oferta

Projektowanie

Skorzystaj z doświadczonego zespołu Grupy Alseva

Oferujemy usługę kompleksowego przygotowania dokumentacji projektowej oraz projektowania farm fotowoltaicznych zarówno dla klienta indywidualnego, instytucjonalnego, jak i podmiotów gospodarczych oraz finansowych.

Numer 1

Analiza planistyczna i ocena lokalizacji

Przeprowadzamy kompleksową analizę lokalizacyjną oraz techniczno-środowiskową dla wskazanego terenu. Określamy szanse oraz ryzyka, jakie niesie za sobą realizacja inwestycji farmy fotowoltaicznej w danej lokalizacji.

Numer 2

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Przeprowadzamy postępowanie administracyjne w celu pozyskania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach farmy fotowoltaicznej. Decyzja środowiskowa zawiera kompleksową analizę wpływu planowanej farmy fotowoltaicznej na środowisko przyrodnicze oraz określa warunki, jakie inwestor powinien spełniać w celach związanych z ochroną środowiska naturalnego. Podstawą wydania decyzji jest sporządzona w wyczerpujący sposób Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP). Prawidłowo przygotowane KIP pozwala uniknąć konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, co z kolei znacznie skraca cały proces.

Numer 3

Decyzja o warunkach zabudowy dla farmy fotowoltaicznej

Dla lokalizacji nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pozyskujemy decyzję o warunkach zabudowy. Uzyskanie takiej decyzji jest niezbędne dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej. W świetle obowiązujących regulacji nie przewidziano możliwości zwolnienia z uzyskania decyzji o warunkach zabudowy w przypadku budowy instalacji elektrowni słonecznej, która zakwalifikowana jest jako budowa obiektu budowlanego.

Numer 4

Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Przeprowadzamy procedurę przyłączenia wytwórcy do sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego zgodnie z art. 7 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 z późn. zm.). W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przedsiębiorstwo energetyczne określi warunki przyłączenia oraz przedłoży stosowną umowę.

Numer 5

Projekt budowlany i pozwolenie na budowę

W oparciu o uzyskane decyzje administracyjne sporządzamy projekt budowlany farmy fotowoltaicznej. Projekt budowlany musi być zgodny z warunkami przyłączeniowymi, miejscowym planem zagospodarowania lub warunkami zabudowy. Na etapie projektu budowlanego prowadzone są także wszelkie uzgodnienia wraz z niezbędnymi opiniami i ekspertyzami zgodnie z aktualnymi przepisami. Etap ten składa się z kompleksowego przygotowania i opracowania dokumentacji projektowej. Projekt budowlany to część architektoniczna, część budowlana, część elektryczna. Opracowaniem zajmuje się zespół branżystów ze stosownymi uprawnieniami.

Numer 6

Aukcja OZE, koncesja URE

Sprawdzamy kompletność i przeprowadzamy audyt dokumentacji dla farmy fotowoltaicznej celem złożenia wniosku o prekwalifikacje do aukcji OZE. Do aukcji OZE mogą przystąpić projekty farm fotowoltaicznych posiadające pozwolenie na budowę i pozostałe decyzje. Aukcje odbywają się cyklicznie zgodnie z harmonogramem dla każdego źródła OZE prezentowanego przez Urząd Regulacji Energetyki. Po wygraniu aukcji OZE inwestor ma 24 miesiące na budowę farmy fotowoltaicznej. W tym czasie konieczne jest również uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej z OZE.

Zamierzasz zainwestować w farmy fotowoltaiczne? Zwróć się do nas i zyskaj!

Nasz doświadczony zespół zajmie się zarówno techniczną, jak i prawną stroną inwestycji.