Temat umów o dzierżawę gruntów pod farmy fotowoltaiczne bywa
przedstawiany w bardzo niekorzystnym świetle. Czy rzeczywiście właściciel gruntu jest tu stroną pokrzywdzoną? Zobaczmy, jak tę kwestię wyjaśnia wiodący deweloper i generalny wykonawca farm fotowoltaicznych – firma ALSEVA INNOWACJE S.A. z Krakowa.

– Dlaczego umowę zawiera się aż na 29 lat? To długi okres i wiele może się w tym czasie wydarzyć.

Umowa zawierana jest na 29 lat ze względu na przyjęty model biznesowy oraz stopę zwrotu z inwestycji. Znaczenie ma także efektywność paneli fotowoltaicznych i okres, w jakim są objęte gwarancją. Należy zaznaczyć, że w czasie trwania umowy dzierżawy nieruchomość objęta umową jest utrzymywana poprzez regularne i cykliczne zabiegi koszenia zieleni, tak aby zachować odpowiednią jakość gruntu i bezpieczeństwo pracy farmy.

Warto zaznaczyć, że w obszarze serwisu i utrzymania obiektów farm PV, firma ALSEVA INNOWACJE S.A. współpracuje z profesjonalnym dostawcą takich usług, Spółką ROVA Systems.

– Od kiedy inwestor zaczyna płacić czynsz właścicielowi gruntów?

Czynsz właściwy zaczyna opłacać w momencie rozpoczęcia budowy farmy fotowoltaicznej na dzierżawionym gruncie, czyli od momentu faktycznego zajęcia nieruchomości. Budowa rozpoczyna się dopiero po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń. Okres oczekiwania trwa zwykle 12-24 miesięcy. Warto podkreślić, że do tego czasu właściciel gruntu może cały czas użytkować działkę i czerpać z niej zyski. Nic więc nie traci, czekając na moment rozpoczęcia budowy.

Dzierżawa gruntu pod farmę fotowoltaiczną. Co z podatkami i kondycją firmy?


– Kto płaci podatki?

Wszelkie podatki i opłaty powstałe w wyniku budowy i eksploatacji farmy PV ponosi dzierżawca. Podatek od nieruchomości – budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – opłaca on bezpośrednio do Urzędu Gminy, natomiast podatek od nieruchomości – gruntu związanego z działalnością gospodarczą zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych –
musi opłacić właściciel gruntu.

Dzierżawca na podstawie wydanej decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości przekazuje mu więc kwotę podatku, a ten ją uiszcza w odpowiednim Urzędzie Gminy, nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów.


– Co, jeśli spółka będąca dzierżawcą zostanie zlikwidowana?

Polskie prawo nie dopuszcza możliwości zlikwidowania spółki przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy dzierżawy. Ponadto, aby wykreślić spółkę z KRS, likwidator musi złożyć oświadczenie o spłaceniu albo zabezpieczeniu wierzytelności bieżących i przyszłych.

Dzierżawa gruntu pod farmę fotowoltaiczną. Co z zużytymi panelami?


– Co z panelami po zakończeniu trwania umowy?

Spółka ALSEVA INNOWACJE S.A. po zakończeniu umowy dzierżawy demontuje instalację fotowoltaiczną i pokrywa wszelkie koszty związane z przywróceniem dzierżawionego gruntu do stanu poprzedniego. Co więcej, należy do konsorcjum firm, które prowadzą badania i rozwijają kompleksowe procedury z zakresu
recyklingu paneli i pozyskiwania surowców wtórnych, widząc w tej działalności biznesowej ogromną szansę rozwoju dla Spółki.

Takie odpowiedzialne i proekologiczne podejście ma ogromne znaczenie, ponieważ liczba zużytych paneli PV wciąż rośnie. Obecnie podlegają utylizacji na poziomie ok. 94 proc., ale stale poszukuje się coraz efektywniejszych metod ich przetwarzania. Spodziewamy się, że za kilka lat uda się osiągnąć 100 proc. skuteczność w tym zakresie.Jak widać, umowy dzierżawy gruntu pod budowę farm fotowoltaicznych są skonstruowane w taki sposób, żeby chronić interesy obu stron. Inwestorzy są świadomi, że gdyby tak nie było, właściciele gruntów nie chcieliby ich podpisywać.

Ponadto, budowa farmy PV to inwestycja sięgająca milionowych kwot. Nic więc dziwnego, że nadrzędnym celem inwestora jest utrzymanie produkcji energii elektrycznej generowanej przez panele fotowoltaiczne w pełnym okresie trwania umowy. Klucz do osiągnięcia tego celu stanowi wywiązanie się dzierżawcy i inwestora z obowiązków wobec właściciela działki. Tego czego jesteśmy jeszcze pewni to to, że umowa dzierżawy gruntu pod farmę fotowoltaiczną jest szansą na uzyskanie znaczącego dochodu w długim okresie czasu.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *