Aukcje URE

W roku 2016 nastąpiły zmiany związane z mechanizmem wsparcia dla producentów wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych. Obowiązujące dotychczas Świadectwa Pochodzenia (Zielone Certyfikaty) zastąpiły Aukcje OZE.

Nowy system wsparcia jest organizowany przez Ministra Energii i Urząd Regulacji Energetyki (URE). Zapewniane wsparcie polega na gwarancji wykupu wyprodukowanej energii elektrycznej z instalacji OZE przez okres 15 lat po cenie jaką przedsiębiorca zadeklaruje w swojej ofercie. Zgłaszając Instalację do udziału w aukcji, wytwórca energii oferuje cenę, która nie powinna być wyższa niż cena referencyjna ustalona przez Ministra Energii dla danego koszyka aukcyjnego. Ustawa OZE wprowadza podział na tzw. „koszyki”, czyli rodzaje źródeł energii, które będą rywalizować w tej samej kategorii. Aukcję wygrywają ci uczestnicy, którzy zaoferowali najniższe ceny sprzedaży energii elektrycznej w ramach określonego wcześniej przez Radę Ministrów wolumenu energii rozłożonego w wybranych koszykach aukcyjnych.

Proces aukcyjny przeprowadzany jest w całości drogą internetową. W tym celu powstała Internetowa Platforma Aukcyjna (IPA) na której wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą zakładać swoje konta i rejestrować instalacje, dla których będą składać oferty. W aukcjach ogłaszanych przez Urząd Regulacji Energetyki udział wziąć mogą wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii, którzy uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji.

Pierwsze aukcje OZE odbyły się w grudniu 2016 roku. W aukcji dla nowych instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy poniżej 1 MW, wygrały 84 oferty. Drugą aukcję, która przeprowadzona była w czerwcu 2017 r. wygrały 352 oferty. W roku 2018 aukcja dla tego koszyka aukcyjnego (Aukcja Zwykła Nr AZ/9/2018) odbyła się 15 listopada. Wygrało ją 251 wytwórców, co dało łącznie liczbę 554 ofert. Kolejne aukcje OZE planowane są na rok 2019.

Ułatwiając inwestorom przejście procesu kwalifikacyjnego Aukcji OZE, oferujemy pomoc w rejestracji instalacji fotowoltaicznej, a także służymy radą w wycenie energii, aby zaoferowana cena wygrała aukcję oraz była satysfakcjonująca dla inwestora.